Проведен Семинар в град Балчик

В рамките на проект “Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца(LABMOBILE), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България, чрез Европейския фонд за регионално развитие,

от 20-ти до 22-ри юни 2018 г., в ДКИ “Двореца” гр. Балчик се проведе работен семинар

“ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА”,

Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел “Европейски институт за културен туризъм “EВРИКА””, в партньорство с Университет “Овидий” в Констанца, Търговско-промишлена палата – Добрич и “Институт за развитие на туризма и приложна икономика” Констанца.

Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.

Лекторите на семинара представиха резултатите от проучванията в България и Румъния и  изготвената пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в целевия трансграничен регион.

Участниците – общо около 50 дискутираха идентифицираните възможности за заетост и трудова мобилност, както и общи и специфични проблеми и потребности на пазара на труда.

Някои от препоръките за създаване на устойчива заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца са:

Да се създаде специална Пилотна програма за обмен на работници за трансграничния район за икономическите дейности, които са търсени единия регион, а в другия има „излишък“ на подготвени кадри;

Да се търсят възможности за синхронизиране на програмите за обучение за придобиване на професионална квалификация;

Да се организира постоянен междуселищен транспорт, който да се използва от работниците и служителите, наети във фирми от двете страни на границата за придвижване от местоживеенето си до работното си място и обратно;

Да се насърчава по-активното изучаване на румънски за българи и български за румънци;

Да се организират и провеждат периодично съвместни културни събития, с цел опознаване на съседите. По този начин опознаването ще се случи по естествен път и създадените лични контакти лесно могат да прерастват  в професионални.

Заинтересованите могат да получат по-подробна информация в

ТПП-Добрич – гр. Добрич, ул. “България” 3 офис 102

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
2019-02-07T10:10:35+00:0022.06.2018|Новини|