Loading...

Иновативно предприемачество

/Иновативно предприемачество
Иновативно предприемачество2019-02-08T14:37:59+00:00

Иновативно предприемачество в туризма

Ролята на туризма за развитието на една страна, както и неговите социални, икономически и регионални ефекти, водят до необходимостта да се осигури съвременно познание в областта на предприемачеството, предприемаческото управление и иновациите. Идеята на това познание е да се усъвършенстват процесите на управление в туризма, да се повиши производителността на труда, качеството на обслужване, удовлетвореността от работата, обучението и кариерното развитие на служителите в туристическия бранш.

Основни бизнес умения

Целта, която се преследва с модула е да се изяснят концептуални теории относно предприемаческия процес, средата на предприемача, предпремаческия анализ и управление, като едни от най-съвременните направления в сферата на предприемачеството. Съществено внимание тук е отделено и на управленските функции, реализирани от страна на предприемача в сферата на туризма, като се акцентира на иновациите и на маркетинга. Засягат се и въпроси, свързани с актуални теории и практики в туризма като социалната отговорност и културата на предприемача.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Културен туризъм

Разбиране същността и значението на културното наследство е необходимо условие за вземане стратегически решения, осигуряващи неговото опазване и устойчиво развитие. Културният туризъм допринася за националната идентичност, „прави” различима съответната страна, подобрява нейния имидж и обществена репутация. За постигането на тези цели е необходимо местното население да бъде привличано в туристическия бизнес и да участва активно в развитието и разпределението на икономическите, социални и културни приноси.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Еко и селски туризъм

Екотуризмът и селският туризъм са алтернативни видове туризъм. Те се противопоставят  на т. нар. масов туризъм, чиято материална база е стандартизирана и чийто турист е анонимен. В това отношение, екологичният и селският туризъм са опити за преход към едно по-устойчиво развитие на туристическата индустрия. Те са актуално предизвикателство с цел преосмисляне на природните и на националните, идентични културни ценности и традиции в границите на съвременния цивилизационен свят.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Спортен и приключенски туризъм

Спортният туризъм може да се определи като специализиран вид туризъм, при който цел на пътуването е активното практикуване на определен вид спорт. Макар че цел на пътуването обикновено е даден вид спорт, то участниците могат да практикуват разнообразни спортни дейности, чрез които се постига рекреативен, укрепващ или развлекателен ефект. Това е виждане, което следва да се актуализира във връзка с развитието и динамичните промени, които настъпват със спорта и с туризма в съвременния свят.

ВИЖТЕ ОЩЕ