Въпроси и отговори

Въпроси и отговори2018-06-13T12:13:59+00:00
Какви са условията за наемане на чужденец – гражданин на ЕС – Румъния, на трудов договор в българско дружество?2018-06-13T12:13:29+00:00

Наемане на работа по трудов договор с чужденец-гражданин на държава членка на ЕС в дружество регистрирано в България не се изисква разрешение за работа. Прилага се българското законодателство, уреждащо трудовите правоотношения, социалното и здравно осигуряване и дължимите данъци. Подписва се трудов договор между работодателя и гражданина на ЕС-Румъния, въз основа на който последният си изважда Служебен номер на чужденец от Националната агенция по приходите /НАП/. Идентификационния номер на чужденец в НАП може да се извади от неговия работодател или друго лице изрично упълномощени за това с нотариално заверено пълномощно. Трудовият договор се сключва в писмена форма между работодателя и лицето преди постъпване на работа. При сключването му работодателят запознава лицето с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа. В 3-дневен срок от сключването му работодателят е длъжен да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на НАП за регистрацията му. Работодателят няма право да допуска до работа лицето преди да му предостави екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението за регистрацията му, заверено то ТД на НАП. Лицето е длъжно да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на посочените документи. Ако не стори това в едноседмичния или уговорен друг срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало.
Институция/институции, релевантна/и по отношение на запитването са:
1) Министерство на труда и социалните политика /МТСП/: www.mlsp.government.bg
2) Национална агенция по приходите /НАП/: www.nap.bg:
Връзки към нормативната уредба, свързани с отговора на въпроса:
1) Кодекс на труда: https://goo.gl/PgtobA
2) Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. – ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.): https://goo.gl/w1AUJV
3) Искане за издаване на номер на чужденец: https://goo.gl/dtM7Ez

Какви са новите параметри на осигуряването в България през 2018 година?2018-06-13T12:13:01+00:00

Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с общо един процент, разпределен както следва: 0.56% за работодателя и 0.44% за работника. Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” за морските лица. Останалите осигурителни вноски се запазват.
Увеличава се минималния осигурителен доход /МОД/ по основни икономически дейности и квалификационни групи професии средно с 6.8%. Минималната работна заплата се увеличава от 460 лв. на 510 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се променя на 510 лв. Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход. Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв.
За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255 лв.
За дните на лицата във временна нетрудоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодател върху 510 лв.
Отпада възможността за получаване на парично обезщетение за временна нетрудоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение – чл. 42 ал. 2 от КСО е отменен, считано от 01.01.2018г.
Увеличава се размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст от 340 лв. на 380 лв. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68 ал.1 от КСО за 2018г., както следва: а) от 01.01.- 30.06.2018г. – 200 лв. и б) от 01.07.-31.12.2018г. – 207.60 лв.
Институция/институции, релевантна/и по отношение на запитването са:
1) Национален осигурителен институт /НОИ/: http://noi.bg
Връзки към нормативната уредба, свързани с отговора на въпроса:
1) Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване 2018 г.: https://goo.gl/gvr8FE
2) Кодекс за социално осигуряване: https://goo.gl/4aUzGT

Признава ли се в България стажът на работещ български гражданин в Румъния? Пенсионните осигуровки важат ли, въпреки че работиш и си данъкоплатец в друга европейска страна членка на ЕС?2018-06-13T12:18:16+00:00

С оглед стимулиране и гарантиране на свободното движение на гражданите на държавите-членки, както е предвидено с първичните източници на правото на ЕС, са създадени регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС, като от 01.10.2010г. се прилагат нови регламенти.
Когато лицето започне работа в друга държава членка, то ще има право на равно третиране (основен принцип на координационната схема) независимо от неговата националност. Европейската координация на системите за социална сигурност гарантира правото му да се ползва еднакво от всички социално-осигурителни права в страната (отпуск по болест и майчинство, обезщетения за безработица и семейни помощи, помощи при трудови злополуки и професионални заболявания, пенсии при инвалидност и за прослужени години). Когато започне работа по трудов договор или като самонаето лице и плаща всички изисквани по националното законодателство вноски в социалноосигурителната система, освен че ще ползва всички социалноосигурителни услуги в тази държава-членка, този осигурителен стаж ще се добави към общия му осигурителен стаж, т.е към стажа му в България. Това означава, че при пенсионирането му, то ще получава полагащата му се пенсия от държавите , в които е работил.Друг принцип на схемата за координация е, че то е обект на законодателството само на една страна- то ще бъде осигурявано в страната , в която работи.За обмен на информация при координирането на социалното осигуряване, между институциите на държавите- членки се използва от стандартизирани формуляри.
Институция/институции, релевантна/и по отношение на запитването са:
1) Национален осигурителен институт /НОИ/: http://noi.bg

Връзки към нормативната уредба, свързани с отговора на въпроса:
1) Регламент (EO) № 883/2004 на Eвропейския парламент и на съвета: https://goo.gl/A9u8Nn
2) Регламент (ЕО) № 987/2009 на Eвропейския парламент и на съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност: https://goo.gl/qYM8Ai

Къде следва да се осигурява български гражданин, който осъществява дейност в друга държава от ЕС – в България или в другата държава от ЕС? Кои правила се прилагат спрямо самостоятелно заетите лица в Република България, които временно ще работят в друга държава- членка на ЕС?2018-06-13T12:34:21+00:00

Основното правило при определяне на приложимото право е, лицата (заети и самостоятелно заети) а подчинени на осигурителното законодателство на държавата, на чиято територия полагат труда си, т.е. български гражданин, който работи в друга държава-членка, следва да се осигурява по реда, условията и в сроковете съгласно нормативната уредба на тази държава-членка.
Лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето лице в държава – членка и което отива да осъществява подобна дейност в друга държава членка, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвиденото времетраене на тази дейност не превишава двадесет и четири месеца. За прилагане изключението от правилото за осигуряване в държавата по месторабота, при самостоятелно заетите лица е необходимо едновременното осъществяване на три условия: обичайно упражняване на дейност като самостоятелно заето лице, подобна дейност; срок.

Институция/институции, релевантна/и по отношение на запитването са:
1) Национален осигурителен институт /НОИ/: http://noi.bg

Връзки към нормативната уредба, свързани с отговора на въпроса:
1) Регламент (EO) № 883/2004 на Eвропейския парламент и на съвета: https://goo.gl/A9u8Nn
2) Регламент (ЕО) № 987/2009 на Eвропейския парламент и на съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност: https://goo.gl/qYM8Ai

Коя институция в Р.България определя дали са налице условията за „командироване” по смисъла на европейските регламенти и следва ли да се издава специален удостоверителен документ за това?2018-06-13T12:35:27+00:00

Компетентната институция в Република България, която определя приложимото законодателство е НАП и нейните териториални поделения.
Предприятието, което командирова работник в друга държава-членка, или при самостоятелно заето лице, самото лице, трябва да се обърне към НАП. По правилата на регламентите компетентната институция в изпращащата държава предоставя на институцията в държавата по заетост информация относно законодателството, което следва да се прилага. Същата трябва да уведоми съответното лице и неговия работодател за условията, при които те могат да останат подчинени на нейното законодателство, и за евентуални проверки през целия срок на командироването, имащи за цел да се гарантира изпълнението на тези условия.
НАП предоставя на наетото или на самостоятелно заетото лице, на което предстои командироване в друга държава-членка, или на неговия работодател, удостоверение А1-удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя.
Това удостоверение доказва, че до определена дата работникът попада в обхвата на специалната разпоредба за командировани работници.

Институция/институции, релевантна/и по отношение на запитването са:
1) Национален осигурителен институт /НОИ/: http://noi.bg
2) Национална агенция по приходите /НАП/: http://nap.bg
Връзки към нормативната уредба, свързани с отговора на въпроса:
1) Регламент (EO) № 883/2004 на Eвропейския парламент и на съвета: https://goo.gl/A9u8Nn
2) Регламент (ЕО) № 987/2009 на Eвропейския парламент и на съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност: https://goo.gl/qYM8Ai