Основни дейности за постигане целите на проекта

//Основни дейности за постигане целите на проекта
Основни дейности за постигане целите на проекта2019-02-08T14:56:03+00:00

Проучване на актуалното състояние на трудовия пазар в целевия трансграничен регион. Изготвяне на пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност

Проучването има за цел да идентифицира и анализира реалното състояние на пазара на труда, негови основни характеристики и тенденции, сектори и браншове с потенциал за трудова мобилност и заетост, анализ на нуждата от работна ръка в различните сектори.
Качеството на работната сила е решаващ фактор за икономическото развитие на региона. Ето защо особен акцент ще бъде поставен на отношенията между бизнеса и обучителните институции и тяхната нагласа за сътрудничество. Съществена част от изследването ще обхване работодатели от трансграничния регион. Целта е да бъдат идентифицирани ключови знания, умения и компетенции, които служителите в различните сектори трябва да притежават.
Изследването ще обхване различни заинтересовани страни- бюра по труда, безработни лица, работодатели от различни икономически сектори, браншови организации, обучителни институции, НПО в област Добрич и област Констанца. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в анализ, въз основа на който ще бъде разработена “Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”.

Пътната карта ще промотира икономическите сектори, които имат потенциал да активират трудовата мобилност в трансграничния регион и в които има голямо търсене на квалифицирана работна ръка. Тя ще съдържа мерки за намаляване на безработицата, за повишаване заетостта в дългосрочен план, за оптимизиране съответствието на професионалното образование и обучение с потребностите на пазара на труда.
Резултатите от проучването и разработената пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в региона Добрич-Констанца ще бъдат широко огласени сред всички заинтересовани страни под формата на брошура, а кратка обобщена версия ще бъде публикувана в местна онлайн медия, както и на уеб страниците на всички партньори.

Изграждане на трансгранична мрежа „Ro-BG работа”

Мрежата е устойчив инструмент за непосредствено въздействие и стимулиране на трансграничната трудова мобилност и интегрираност на пазара на труда.
В нея ще бъдат привлечени различните заинтересовани страни – работодатели, обучителни и образователни институции, трудови посредници, консултанти по кариерно развитие, изследователски институти, местни и регионални публични власти от област Добрич и област Констанца.
Функции на мрежата, задачи и ползи:
Чрез инструменти като ежемесечен електронен бюлетин, работни семинари и срещи, консултации, публикации на уеб платформата на проекта ще се извършва ефективен обмен на информация относно актуалното трудово законодателство в България и Румъния и неговото практическо приложение в съседната страна.
Членовете на мрежата ще имат достъп до актуална информация и изследвания за пазара на труда, социални и демографски тенденции в област Добрич и област Констанца, както и актуална информация относно Европейското законодателство в областта на трудовото право.
Два пъти месечно членовете на мрежата ще могат да ползват консултации със специалисти по трудово право от България и Румъния.
Със своите най-малко 80 члена мрежата ще създаде условия за коопериране между бизнеса и обучителните и образователни институции с цел адаптиране на планове и програми за професионално обучение към потребностите на пазара на труда.
Членовете на мрежата ще участват директно или индиректно във всички по-нататъшни дейности на проекта, представлявайки най-активната част от заинтересованите страни.

Провеждане на тридневен семинар в Констанца на тема „Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич-Констанца“

В работния семинар ще вземат участие четиридесет работодатели, представители на различни браншове от област Добрич и област Констанца.

Участниците ще се запознаят със следните теми:
• социалното осигуряване, трудовото законодателство, данъчните въпроси, преносимост на пенсионни права в Република България и Република Румъния, както и практически указания за тяхното прилагане
• актуални данни за пазара на труда в целевия трансграничен регион, характеристики и тенденции
• възможности за трудова мобилност и наемане на служители и работници от партньорския регион
• добри практики за функционираща трудова мобилност
• провеждане консултации на място от двама компетентни специалисти от България и Румъния

Материалите и презентациите, заедно с рубриката „Въпроси и отговори“ ще бъдат публикувани на платформата за онлайн учене, за да бъдат достъпни до по-голям брой заинтересовани страни, включително безработни и търсещи работа.

С цел устойчивост и мултиплициране на резултатите от семинара ще бъдат изготвени и отпечатани две помагала със заглавие “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич-Констанца” – едно за български и едно за румънски потребители.

Провеждане на тридневен семинар в Балчик на тема „Пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион Добрич-Констанца“

Целта на тази дейност е да популяризира резултатите от проучването и изготвената „Пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион Добрич-Констанца“ сред заинтересованите страни. Особен акцент ще бъде поставен на идентифицираните възможности за заетост и мобилност на работната ръка, както и на общи и специфични проблеми и потребности на пазара на труда.
Семинарът ще се води от двама високо квалифицирани лектори – един от България и един от Румъния.

Кой ще ползва резултатите от изследването и пътната карта?

Работодатели, които ще се възползват от възможностите за мобилност на работната сила; доставчици на професионално образование и обучение – колежи, висши училища и университети. Безработни лица/търсещи работа, които ще получат адекватна информация за възможностите за заетост в трансграничния регион; трудови посредници и консултанти по кариерно развитие.
Резултатите от Изследването ще бъдат широко оповестени сред заинтересованите страни. В резюме ще бъдат публикувани в местната преса и онлайн издания, за да достигнат до по-широк кръг потребители.

Разработване на три съвместни програми за обучение по предприемачество за еко и селски туризъм, културен туризъм и спорт и приключенски туризъм

Пазарът на труда в селските райони и в малките населени места се характеризира с ограничени възможности за заетост и ниско ниво на предприемачество. С тази дейност проектът цели да стимулира самонаемането, създаването на нови фирми и микро предприятия, които капитализират неизползвани ресурси на региона като съхранена природна среда и културно наследство. Целогодишни видове туризъм като еко и селски туризъм, културен, спортен и приключенски туризъм могат да се превърнат в двигател за допълнителна заетост и разкриване на зелени работни места.
Тенденциите на туристическия пазар показват, че модерният турист не желае просто да посети и види, но и да участва и да преживее. Все още липсва предприемаческа инициатива за предлагане на подобни продукти и услуги. А туристическият бранш в България и Румъния рядко включва в пакетите за морска почивка посещението на културни и природни забележителности. Причината – липса на традиция, на знания и умения; съществуващите форми на обучение не стимулират този процес.
Настоящата дейност има за цел да отговори на тази потребност чрез разработването на три наръчника с обучителни материали по предприемачество в посочените три области: предприемачество за еко и селски туризъм, предприемачество за културен туризъм и предприемачество за спортен и приключенски туризъм. Учебното съдържание включва специфични знания и умения за успешна предприемаческа дейност с акцент върху трансграничния характер на продуктите и ресурсите от област Добрич и окръг Констанца. С цел обогатяване на местното предлагане ще бъдат включени и ресурси от областите Силистра, Русе, Калараш и Гюргево.
Освен трите наръчника проектът предвижда и едно ценно визуално допълнение – изготвянето на три учебни филма, кореспондиращи с навиците и потребностите за учене на съвременния човек с помощта на аудиовизуални средства.

Четири информационни събития

С тази дейност ще бъдат популяризирани възможностите за иновативно предприемачество в сферата на устойчивия туризъм. Ще бъдат предоставени равни възможности и равен достъп на всички потенциални предприемачи до разработените материали и предстоящи обучения.

Ще бъдат проведени две информационни събития в окръг Констанца – едно в Констанца и едно в Наводари, а в област Добрич – по едно събитие в Каварна и Крушари. Ще бъдат поканени за участие безработни хора, които възнамеряват да започнат собствен бизнес, стартиращи предприемачи, микро и малки предприятия, които искат да разширят и разнообразят бизнеса си. Ще бъдат представени разработените учебни материали, предстоящите три курса на обучение и най-добрите европейски практики за устойчив туризъм.

Провеждане на три съвместни обучения по иновативно предприемачество

В рамките на проекта ще бъдат проведени три съвместни петдневни обучителни курса, съответно по “Предприемачество за еко и селски туризъм”, “Предприемачество за културен туризъм” и “Предприемачество за спортен и приключенски туризъм”. Благодарение на иновативните методи на преподаване от двама високо квалифицирани лектори – един от България и един от Румъния – участниците ще изградят базисни предприемачески знания и умения за стартиране и управление на успешен бизнес в областта на устойчивия туризъм, ще опознаят възможностите, които предоставя трансграничният регион.
Участниците, десет от област Добрич и десет от област Констанца, ще могат да се запознаят с ресурсите и възможностите на съседната страна, както и да създадат полезни бизнес контакти. По време на обученията ще се използват създадените наръчници и учебни филми. Курсът “Предприемачество за еко и селски туризъм” ще се състои в Каварна, “Предприемачество за културен туризъм” – в Шабла; “Предприемачество за спортен и приключенски туризъм” – в Ефория, област Констанца.

Създаване на иновативна платформа за онлайн учене „Готов за моята (нова) работа“

Проектът предлага иновативно, устойчиво и ефективно средство за учене през целия живот – платформата за онлайн учене „Готов за моята (нова) работа“ “Ready for my (new) job”. Нейни потенциални потребители са работодатели, настоящи и потенциални предприемачи, безработни, хора, търсещи работа в трансграничния регион, членове на трансграничната мрежа.

Тя се състои от следните основни секции:
• Секция „Иновативно предприемачество“:
Тази секция ще съдържа всички разработени помагала, учебни материали, презентации, учебни филми. С тяхна помощ потребителите ще могат постоянно да усъвършенстват и надграждат своите знания и умения. Секцията ще бъде свободно достъпна, така че както участниците в трите курса по предприемачество, така и други потребители могат да получат ценни знания и умения.
• Секция „Онлайн езиково обучение“:
Румънски език за българи и български език за румънци.
• Секция „Развитие на меки умения“:
Този раздел има за цел да подпомогне процеса на адаптиране на дългосрочно безработните, младите хора и дългосрочно безработните жени към изискванията на пазара на труда, и съответно тяхната реинтеграция на пазара на труда.
• Раздел „Информация и консултиране“:
Тази секция ще бъде постоянен източник на актуална информация за трудовия пазар в трансграничния регион. Ще съдържа информационни материали относно тенденции и анализи, новини, както и електронен бюлетин за членове на мрежата „Ro-BG работа”.
Онлайн платформата е предназначена за самостоятелно учене на хора от целевите групи.
Тя се фокусира върху методи за самообучение и придобиване на знания, умения и компетенции от потребителите с цел подобряване на тяхното личностно развитие, повишаване на езиковите умения и ключови компетенции, засилване на синергията между формално и неформално обучение, заетост и предприемачество.
Предимства на онлайн ученето:
• провежда се в комфортна и удобна обстановка
• осигурява достъп от малки отдалечени селища, малки населени места с ограничени възможности за учене; спестява време и пари
• 24 часов достъп до обучителните материали
• висока степен на интерактивност и иновации с използването на най-новите технологии и софтуерни решения
• поддържане на база-данни с информационни материали
• използване на нагледни средства като видео уроци и подкаст

Разработване на езикови курсове “Румънски за българи” и “Български за румънци”

Една от бариерите пред трудовата мобилност е липсата на езикови познания. Все още много малък процент българи говорят румънски и обратно. През последните години нарасна търсенето за Румънски/Български езикови курсове, но все още липсват качествени учебни помагала. Проектът ще допринесе за преодоляване на тези обстоятелства чрез разработване на система за онлайн обучение, съчетаваща ефикасност, нагледност и иновация. Ще бъде разработено учебното съдържание за два езикови курса за възрастни над 15 години – Румънски език за българи и Български език за румънци.
Всеки курс на обучение ще се състои от десет видео урока, обхващащи граматика, лексика, текстове, диалози, упражнения, учебни игри, тестове. Към видео уроците се добавя още едно ефективно средство – учебни филми (с обща продължителност 30 минути), с истински герои и ситуации. Фокусът ще бъде върху развиването на говорни и комуникационни умения, приложими в реална работна среда. Езиковите курсове ще бъдат свободно достъпни на онлайн платформата за всички потребители.

Секция “Меки умения” на платформата за онлайн учене

Тази секция има за цел да подобри пригодността за заетост и да подкрепи кариерното развитие на хората от региона. Работодателите и кариерните консултанти смятат, че професионалните умения ще помогнат на кандидата за работа да бъде поканен на интервю, но добрите меки умения са тези, които ще му подсигурят работното място. Идеалният кандидат за повечето типове работа притежава комбинация от твърди и меки умения. Меките умения и личните качества играят ключова роля за пригодността за заетост и професионалното развитие. Тези умения са особено необходими на хората, които са дълготрайно безработни, на младите хора без трудови навици и опит. За съжаление тези умения рядко са предмет на образование и обучение. Курсовете за самопознание и личностно развитие се предлагат обикновено на висока цена. Проектът ще отговори на тази потребност чрез разработване на онлайн система за самооценка и самообучение в десет меки умения чрез използване на видео уроци – леснодостъпни, нагледни, силно въздействащи.
Ползи за потребителите на системата: да направляват личностното си развитие, да разберат кои са силните им страни, качества и умения, използвайки тестовете в системата. Ще узнаят какви качества се изискват за различните професионални направления, как да изготвят CV, как да се представят по време на интервю; ще придобият или подобрят своите знания и ключови умения в областта на предприемачество и лидерство, умения за продажба, управление на стреса на работното място, водене на преговори, работа в екип, работа в мултикултурна среда, управление на времето, връзки с госта/клиента, прилагане на зелени практики на работното място и др.

Секция “Информация и консултиране” на уеб платформата

Тази секция ще подпомогне функционирането на трансграничната мрежа “Ro-BG работа”. Тя ще съдържа актуална информация за тенденции на трудовия пазар, трудово право и социална сигурност с акцент върху преносимост на пенсионните права, трудово законодателство и данъчни въпроси в България и Румъния, както и практически указания за тяхното прилагане. Рубриката „Често задавани въпроси“ ще бъде особено полезна в това отношение. Ще спомогне взаимното признаване на квалификации и научни титли с публикуването на нужната информация за тях.
Ще бъде създадена и разработена съвместна база данни в услуга на трудовата мобилност. Секцията ще има пряка връзка с бюрата по труда в Добрич и Констанца.

Създаване на трансграничен център за учене през целия живот

Центърът ще бъде създаден в град Констанца, в сградата на университета Овидий.Тази дейност има за цел да стимулира процеса на учене през целия живот и да служи като пилотен проект за подобряване качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси в трансграничния регион.

Центърът ще предлага възможности за кариерно консултиране и провеждане обучителни курсове, като се използват разработените обучителни материали от платформата за онлайн учене.
Центърът ще бъде оборудван с интерактивна дъска, десет лаптопа и мултифункционално устройство. В рамките на проекта ще бъдат проведени два тренинг курса за изграждане на меки умения. Участниците ще бъдат млади хора, безработни, от Добрич и Констанца.

Промотиране на Трансграничен център за учене през целия живот и платформата за онлайн учене

Ще бъдат организирани и проведени общо десет промоционални събития, които имат за цел да популяризират създадените Център за учене през целия живот и платформа за онлайн учене. Ще бъдат демонстрирани услугите и възможностите на онлайн платформата. Събитията ще се проведат в област Добрич – Добрич, Балчик, Каварна, Шабла и Крушари; в област Констанца – в Констанца (две събития), Ефория, Наводари, Мангалия. Ще бъде отпечатана брошура и изготвен рекламен филм за Центъра за учене през целия живот и платформата за онлайн учене, който ще бъде достъпен и в You Tube.

Провеждане на обучения по меки умения и кариерно консултиране

С тази инициатива се насърчава участието в обучение на групи, изложени на риск от социално изключване, като дългосрочно безработни жени и безработни младежи до 29 години. Целта на тази дейност е да изгради и развие умения за работа и да предостави кариерно консултиране на четиридесет представители на целевите групи от област Добрич и окръг Констанца.
В рамките на проекта ще бъдат проведени две обучения в новосъздадения Център за учене през целия живот. Всяко от обученията ще продължи четири дни и ще включва двадесет безработни от област Добрич и двадесет от окръг Констанца.
Участниците ще бъдат подбрани на недискриминационен принцип със съдействието на Дирекция “Бюро по труда” Добрич и Дирекция “Бюро по труда” Констанца.
Обученията ще се проведат от опитни консултанти по кариерно и личностно развитие. Участниците ще бъдат запознати с онлайн платформата и ще имат възможност да я тестват. Пакетът от дейности ще спомогне да идентифицират своите силни страни, да получат индивидуални консултации за професионално развитие и да подобрят трайно своите шансове за заетост. Курсовете ще включват още колективни игри, стимулиращи техните комуникационни умения и умения за оценка и самооценка, тренинг на ключови умения като инициативност и лидерство.

Провеждане на два езикови курса

В рамките на проекта ще бъдат проведени два аудиторни езикови курса. В Добрич ще се проведе курс „Румънски език за българи“, а в Констанца – „Български език за румънци“. Курсовете – освен пряка полза за участниците – ще допринесат за популяризиране на разработената онлайн езикова система на уеб платформата. В Добрич ще бъде наета специална зала, в Констанца курсът ще се проведе в Центъра за учене през целия живот. Всеки от курсовете ще бъде с продължителност 60 учебни часа. Участниците – петнадесет българи и петнадесет румънци – ще бъдат избрани на недискриминационен принцип. Ще се даде предимство на хора, за които езиковата подготовка ще спомогне тяхното професионално развитие.

Провеждане на две трудови борси

Участниците в обученията по ключови компетенции и езиковите курсове, работодателите от мрежата „Ro-BG работа” ще бъдат поканени да участват в две трудови борси. Ще бъдат привлечени и други участници благодарение на интензивна медийна кампания. С цел добро протичане на инициативата, ефективност и резултатност трудовата борса ще се предшества от нужната подготовка: ще бъде изготвена база данни с кандидатите за работа и работодатели. Кандидатите за работа ще се явят с подготвени автобиографии и документи за квалификация.
Трудовите борси ще се проведат съответно в Констанца и Добрич. На всяка борса ще участват най-малко двадесет работодатели и минимум четиридесет до шестдесет търсещи работа.