Loading...

Кои сме ние?

Кои сме ние?2019-02-08T14:42:11+00:00

Водещ партньор Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ Добрич

Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ е основано през 2003 година от български и холандски експерти като СНЦ за провеждане научно-изследователска, образователна, обучителна и научно-приложна дейност. Мисията на Сдружение ЕВРИКА е да развива устойчив и отговорен туризъм в България чрез промотиране и опазване на културното наследство, местната автентичност, човешките и природни ресурси. Екипът на Сдружение ЕВРИКА проучва традиции, обичаи, исторически и археологически забележителности и прилага иновативни подходи за създаване и промотиране на туристически продукти, атракции и дестинации. Eкспертите на сдружение ЕВРИКА имат дългогодишен опит в сферата на предприемачество и развитие на човешките ресурси, в разработване и управление на проекти с европейско финансиране. Своите успехи сдружението постига в партньорство с местни и регионални публични власти, с туристическия бизнес от региона, НПО, културни институти и музеи. Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ е активен член на „Европейска мрежа места на мира“ (Еuropean network places of peace), на „Европа ностра“(Europa Nostra) – най-голямата европейска мрежа за опазване на Европейското културно и природно наследство. СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА е вписано в Националния регистър на туристическите сдружения.

Партньор 2 Университет „Oвидий“ Констанца

Университетът е публична институция в сферата на висшето образование, основан 1961. През 1990 се превръща в мултидисциплинарен университет с бакалавърски, магистърски и университетски програми, акредитирани от национални и международни институции, с висока степен на доверие. С над 15 000 студенти, Овидий е най-големият университет в региона на Черно море.
Мисията на Университета е да развива конкурентна и интегрирана учебна и изследователска среда, която да създава, поддържа и доставя знания за обществото; да допринесе за развитието на фундаменталните и приложни науки чрез научни изследвания, иновации и технологичен трансфер.
Целта на университета е да подготвя своите студенти и стажанти за активен живот, като адаптира учебното съдържание и обучението към изискванията на пазара на труда и отговаря на нуждите на икономическата и социална среда.
Университетът „Овидий“ извършва активна изследователска дейност, инициира и участва в национални и международни проекти. През последните 10 години изследователските екипи постигат изключителни резултати при осъществяването на трансгранични и международни проекти.

Партньор 3 „Търговско-промишлена палата“ Добрич

Търговско-промишлена палата Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В нея членуват около 200 частни и държавни фирми от региона на Добрич. Целите на Търговско-промишлена палата – Добрич са да стимулира международната търговия и инвестиции, да насърчава обмена и да представлява интересите на членовете си на местно, регионално, национално и международно ниво.
Със своята дейност:
• TПП подпомага икономическото и устойчиво развитие на района на Добрич;
• Създава условия за взаимодействие и насърчаване на технологичното и бизнес сътрудничество;
• Сътрудничи с държавните и общинските власти в организирането на дейности за развитие на пазарната икономика;
• Предоставя информация и практически съвети относно пазарните възможности, европейското законодателство и политики.
• Подпомага МСП в намирането на подходящи бизнес партньори, като използва бази данни за бизнес и технологично сътрудничество и информация за тръжни процедури и международни мрежи;
• Развива капацитета за научни изследвания и иновации на МСП;
Член на Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса.

Партньор 4 „Институт за развитие на туризъм
и приложна икономика“ Констанца

Неправителствената организация е позиционирана в град Констанца. Целите, към които се стреми, са: популяризиране и развитие на туризма; дейности за укрепване на бизнес средата; организиране на семинари, курсове за обучение, конференции; създаване на информационни центрове; организиране на центрове за тренинг и обучение; равно третиране и недискриминация на държавното и частното образование.