Loading...

Трансгранична мрежа „Ро-Бг работни места”

/Трансгранична мрежа „Ро-Бг работни места”
Трансгранична мрежа „Ро-Бг работни места”2019-02-09T10:50:41+00:00

Правила за устойчиво действие на Мрежата “CBC RO-BG Jobs”

“СВС RO-BG Jobs“ е трансгранична мрежа от заинтересовани страни на територията на област Добрич и окръг Констанца в рамките на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца ”/„LAB MOBILE ”, код на проекта № 16.4.2.026/2017, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Мрежата ще бъде устойчив инструмент за непосредствено въздействие и стимулиране на трансграничната трудова мобилност и интегрираност на пазара на труда.
При нейното създаване ще бъдат приложени добрите практики, ползвани при мрежата EURES, за да се превърне в устойчив механизъм, подкрепяна от проектните партньори и също тaкa подкрепяйки ги при изпълнение на техните функции.

Правилата са съвместна разработка на Търговско-промишлена палата – Добрич (Партньор 3) и “Институт за развитие на туризъм и приложна икономика” – Констанца, Румъния (Партньор 4).

Настоящите правила за устойчиво действие имат за цел да осигурят доброто функциониране на мрежата и важат за всички нейни членове.

Членство в мрежата

Мрежата има за цел да обедини най-малко 80 члена ( 40 от област Добрич, България и 40 от окръг Констанца, Румъния), които следва да са
– фирми,
– обучителни и образователни институции,
– трудови посредници,
– консултанти по кариерно развитие,
– изследователски институти,
– местни или регионални публични институции.
Минималният брой членове се гарантира от съответните консултанти – подизпълнители по проекта, в България и Румъния и от партньорите по проекта. За целта партньорите по проекта възлагат на своите подизпълнители условията за набиране на членове и задават формуляра (идентичен за България и Румъния).
Членството няма ограничителни условия.
Членството е доброволно, при подаден формуляр и не се дължи членски внос.
Всяка една заинтересована страна от област Добрич – България, може да изяви интерес за включване в мрежата, като съответно се изпрати е-мейл, или писмо до ТПП-Добрич, на вниманието на Татяна Гичева, и попълни формуляра за членове на мрежата.
Срокът за включване в мрежата е до края на проектния период – 17 май 2019г.

Членовете могат по всяко време да поискат промяна на информацията за тяхната фирма/организация/институция, като изпратят писмена заявка с актуализиран формуляр съответно за област Добрич – България – до ТПП-Добрич – на вниманието на Татяна Гичева, която ще бъде обработена от подизпълнителя, отговорен за поддържане на мрежата за периода до края на проекта – 17 май 2019.

След приключване на проекта членовете на мрежата ще могат да комуникират по между си или с всеки един от партньорите.

Процедури за вземане на решения

Мрежата ще се използва от членовете само за целите, за които е създадена – осигуряване на трудова мобилност в трансграничния регион Констанца-Добрич.
Не са предвидени процедури за вземане на решения. Всякакви предложения, инициирани от член на мрежата ще бъдат обсъждани от партньорите и само партньорите по проекта имат право да вземат решения, в съответствие с целите на проекта и създадената в рамките на проекта мрежа.
Тези решения ще бъдат публикувани на платформата на проекта в Секция „Информация и съвети“

Начин на функциониране

Мрежата е неформална и функционира в рамките на проект : „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“ / „LAB MOBILE”, код на проекта 16.4.2.026/2017, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020; Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

Тя ще функционира чрез уеб платформата на проекта, която се управлява и поддържа от Сдружение с нестопанска цел ЕВРИКА – гр. Добрич, водещ партньор по проекта.
Уеб-базираната платформата е основен продукт по проекта и инструмент за информация, комуникация и самообучение на представителите на целевите групи и заинтересованите страни.

На платформата ще бъдат качени профилите на членовете на мрежата, които съдържат контактна информация и предмета на дейност на съответната заинтересована страна.

Тази информация ще бъде публична за всеки потребител на платформата.

Секция „Информация и съвети“, ще предоставя информация на членовете на мрежата и ще опосредства техния достъп до актуални данни и новини за трансграничния пазар на труда.

В тази секция за членовете на мрежата ще има актуална информация за българското/румънското законодателство в сферата на заетостта като условия на труд и социално осигуряване, преносимост на пенсионни права, данъчна политика, форми на професионална квалификация и научни степени, свободни работни места чрез линкове към трудови посредници и Дирекции „Бюро по Труда“ на територията на област Добрич/окръг Констанца.

Членовете на мрежата ще имат достъп до статии с практическа информация за заетост и мобилност в българската/румънската част на трансграничния регион (област Добрич/окръг Констанца). Темите на статиите обхващат анализ за текущото състояние на трудовия пазар, особености и тенденции; добри практики за трудова мобилност, възможности за работа за румънски/български граждани и др. Всяка статия ще с обем 1 страница, на български език и румънски език.

Членовете на мрежата ще имат право 2 пъти месечно да задават през платформата въпроси, свързани с трудовото законодателство в България и Румъния, като ако въпросът касае българското/румънското законодателство и е зададен от румънски/български член на мрежата, консултантът от румънска/българска страна превежда въпроса на български/румънски език и го изпраща до българския/румънския консултант, който следва да изготви отговор, на български/румънски и румънски/български език, и да го изпрати на румънския/българския консултант и до Водещия партньор, в срок от (15) дни от получаване на въпроса.

Всеки отговор е с минимално съдържание от 1/2 страница (1000 символа) и съдържа като минимум следната информация: институция/и, релевантна/и по отношение на предмета на запитването, връзка към всяка институция, както и връзки към нормативна уредба, свързана с отговора на въпроса, евентуално и набор на необходими документи, ако е приложимо.

Тези въпроси и отговори ще бъдат публикувани в рубриката “Най-често задавани въпроси” на платформата.

Ще бъдат изготвени 12 електронни бюлетина – по 6 за България и Румъния, за пазара на труда в област Добрич и окръг Констанца.

Механизми на комуникация и взаимодействие

Мрежата ще създаде условия за коопериране между бизнеса и обучителните и образователни институции с цел адаптиране на планове и програми за професионално обучение към потребностите на пазара на труда.

Членовете на мрежата ще участват директно или индиректно във всички по-нататъшни дейности на проекта, представлявайки най-активната част от заинтересованите страни.

Чрез инструменти като ежемесечен електронен бюлетин, работни семинари и срещи, консултации, публикации на уеб-платформата по проекта ще се извършва ефективен обмен на информация относно актуалното трудово законодателство в България и Румъния и неговото практическо приложение в трансграничния регион.

Комуникацията ще се осъществява чрез е-мейли, изпращани през платформата, но не изключва други форми на двустранна комуникация.

Участници в мрежата от България

Тук можете да видите участниците в трансграничната мрежа “CBC RO-BG Jobs” от България

ВИЖТЕ УЧАСТНИЦИТЕ

Информация за проекта

Тук можете да видите участниците в трансграничната мрежа “CBC RO-BG Jobs” от Румъния

ВИЖТЕ УЧАСТНИЦИТЕ