Loading...

Информация за проекта и партньорите

/Информация за проекта и партньорите
Информация за проекта и партньорите2018-08-23T12:26:53+00:00

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“
е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Бюджет на проекта: 711 301,33 евро
Принос на ЕС: 604 606,13 евро от ЕФРР

Ако вие търсите работа, желаете да смените работното си място, искате да научите повече за пазара на труда и възможностите за заетост в съседна Румъния, искате да подобрите своите ключови умения, възнамерявате да диверсифицирате своя бизнес или наскоро сте регистрирали фирма, значи тук сте на правилното място. Запознайте се с продуктите, които предстои да изготвим през 2018 година и които всеки може да ползва безплатно. Следете ни на нашите уеб страници: https://eurekainstitute.eu ; http://www.cci.dobrich.net/ и във Фейсбук – European Institute for cultural tourism Eureka NPO.

Визитка на проекта

Име на проекта: „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“
Акроним: LAB mobile
Програма INTERREG V-A Румъния–България
Приоритетна ос: 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“
Специфична цел 4.1: Насърчаване интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетост и мобилност на работната сила
Период на изпълнение: 18.05.2017 г. – 17.05.2019 г.
Обща стойност: 711 301,33 евро (604 606,13 евро от ЕФРР)
Партньори: Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ Добрич, Университет „Oвидий“ Констанца, „Търговско-промишлена палата“ Добрич, „Институт за развитие на туризъм и приложна икономика“ Констанца

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Свържете се

Защо INTERREG?

Interreg представлява основен инструмент на кохезионната политика на ЕС, която цели да насърчи хармоничното икономическо, социално и териториално развитие на Съюза като цяло. Interreg е изграден около три направления на сътрудничество: трансгранично (INTERREG A), транснационално (INTERREG B) и междурегионално (INTERREG C).
Европейското трансгранично сътрудничество, известно като Interreg A, поддържа сътрудничеството между регионите по NUTS III от две различни държави-членки, намиращи се директно на границите или в близост до тях.

Такава програма е INTERREG V-A Румъния–България: програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Стратегическата цел на програмата за периода 2014-2020 се фокусира върху тематични области от Стратегията Европа 2020, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивия транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и институциите.

Общият бюджет на програмата е 258 504 126 евро, от които 215 745 513 евро от Евопейския фонд за регионално развитие. Средствата са разпределени по следните приоритетни оси:
• Добре свързан регион
• 3елен регион
• Безопасен регион
• Квалифициран и приобщаващ регион
• Ефикасен регион

Приоритетните оси на програма INTERREG са дефинирани след задълбочени изследвания за потребностите и нуждите на региона, на база идентифицирани проблеми и възможности.
Тя има за цел да се справи с общите предизвикателства, иднтифицирани съвместно в граничните региони и да стимулира развитието на неизползвания
потенциал за растеж, като същевременно подобрява процеса на сътрудничество за целите на хармоничното развитие на ЕС.

Предизвикателства

Кои са общите предизвикателства пред икономическото и социално развитие в трансграничния регион и в частност в региона Добрич-Констанца?

На първо място това е застаряването на населението, изтичане на мозъци и емиграцията. Регионалните пазари на труда в румънските и българските области са исторически разделени. Ето защо програмата подкрепя мерки, които разкриват потенциала на регионалния пазар на труда на “съседа, улеснят трансграничната трудова интеграция, насърчават развитието на перспективни сектори, дават възможност за нови работни места и активират мобилността на работната сила в трансграничния регион.
Друго не по-малко важно предизвикателство е значителното несъответствие между образованието и квалификацията на човешките ресурси и изискванията на пазара на труда. В следствие на тези и други негативни тенденции се наблюдава ниско качество на предлаганите работни места на регионалния пазар на труда, ниско заплащане и ниски нива на производителност на труда. Тези фактори влияят негативно на конкурентоспособността и икономическите показатели на целия трансграничен район.

Възможност

Един интегриран пазар на труда стимулира появата на нови икономически възможности, които ще подобрят перспективите за заетост.
Сред важните фактори за улесняване мобилността на работещите е развитието на езиковите умения на хората, които биха разширили периметъра на търсене на работа отвъд границата, в съседната страна.
Предоставянето на актуална официална информация относно социално осигуряване (с акцент върху преносимостта на правата на пенсия), трудово законодателство и данъчни въпроси за съседната страна, взаимното признаване на квалификациите и професионални и научни звания също ще спомогне процеса на консолидиране на трудовия пазар.

Нашият принос

В този контекст проект “Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”, Акроним – LAB mobile, си поставя следната основна цел:

Да подобри интеграцията на трудовия пазар в трансграничния регион Добрич-Констанца, като създаде устойчиви условия за трудова мобилност, повишаване заетостта на целевите групи и стумилиране на предприемачеството чрез използване на съществуващи местни ресурси.

Партьорите планират прилагането на интегрирани мерки за преодоляване на общите предизвикателства като слабо интегриран трансграничен трудов пазар, ниска степен на мобилност на работната сила, езикова бариера, липса на информационни източници за трудовото законодателство на съседната страна, ниско ниво на развитие на предприемачеството, неусвоени ресурси за икономическо развитие и диверсифициране на местната икономика и др. Тези фактори се отразяват негативно върху икономическата ситуация и водят до висок процент безработни, сред които най-тревожен е процентът на безработни млади хора и дълготрайно безработни жени с риск от социално изключване.

Какво предвижда проектът?
• Мерки за подобряване на уменията на работещи и безработни, създадване на условия за заетост и адаптивност към пазара на труда.
• Мерки за насърчаване на иновативното предприемачество и учене през целия живот с помощта на модерни комуникационни и аудио визуални средства.

Основни целеви групи или кой има пряка полза от резултатите на проекта?
• Безработни лица в активна възраст
• Безработни младежи
• Безработни жени
• Българи, търсещи работа в Румъния и румънци – в България,
• Работодатели от различни сфери
• Предприемачи
• Обучителни организации
• Дирекции „Бюро по труда“ Добрич и Констанца
• Жители на област Добрич и окръг Констанца

Партньори по проекта

Вижте повече

Нека работим заедно

Нека работим като един екип, за да предоставим възможно най-качествената услуга

СВЪРЖЕТЕ СЕ