70% спад на туристите в Балчик спрямо 2019

70% е спадът  на туристите в Белия град  спрямо петте месеца на миналата година, 80 на сто по-малко са но­щув­ки­те, показват данните на общинска данъчна служба в Балчик.

44 700 ту­рис­ти са по­се­ти­ли об­щи­на Бал­чик за пър­ви­те пет ме­се­ца на ми­на­ла­та го­ди­на. Те са реа­ли­зи­ра­ли 136 538 но­щув­ки.

Как­ви са числата през 2020 го­ди­на?

Справ­ки­те на да­нъч­на служ­ба, съ­би­ра­ща ту­рис­ти­чес­кия да­нък, по­каз­ват, че от януа­ри до май тук са пре­би­ва­ва­ли 13 562 ду­ши, реализирали 24 639 нощувки. Спа­дът на гос­ти­те през 2020 е с по­ве­че от две тре­ти, а на но­щув­ки­те – с 80 на сто или с бли­зо 112 хи­ля­ди.

Таз­го­диш­ни­те туристи са ос­нов­но бъл­га­ри – 9 500, след­ва­ни от 3 640 ру­мън­ци.

В ста­тис­ти­ка­та за пър­ви­те ме­се­ци на го­ди­на­та вли­зат еди­нич­ни пред­ста­ви­те­ли на да­леч­ни стра­ни – ка­то Япо­ния, Ка­на­да, Ав­стра­лия, Ки­тай. 16 са гостувалите от Ита­лия, 13 – от САЩ, 84 – Гер­ма­ния, 82 – Ру­сия, 54 – Ук­рай­на, 31 – Великобритания, 26 – Фран­ция.

През 2019 го­ди­на българските ту­рис­ти­ са би­ли за то­ва вре­ме поч­ти 20 хи­ля­ди (или двойно повече спрямо същия период на т.г.), ру­мън­ци­те – бли­зо 15 хи­ля­ди, а гер­ман­ци­те – 3700.

Вне­се­ният ту­рис­ти­чес­ки да­нък през цялата 2019 г. е 1 218 162 лв.

През 2020 г. до 31 май в местната хазна са постъпили 68 151 лв. от планирани за годината 2 млн.лв.

Аудио - БНР
2020-07-14T08:59:21+00:0017.06.2020|Новини|